A G R I C U L A D
الزامات زیست محیطی کشاورزی شیمیایی با استفاده از کود کلات آهن

رابطه های کود دهی

کولن براندر (1982)در هنگام توصیف چرخه نیتروژن یک زمین خرید کود کلات آهن زراعی از طریق طرحی شماتیک سه نقطه «انتقال»در چرخه را نشان داده است.

*خروج غذا از مزرعه (نیتروژن ،فسفر و پتاسیم )به سمت جمعیت (بخش قابل مصرف )

*ورود به آب های زیرزمینی (نیتروژن ، فسفر و پتاسیم )

*فرار به اتمسفر (نیتروژن )

رابه ای میان خروجی و ورودی نیتروژن  خرید کود کلات آهن در زمین زراعی وجود دارد . 

ورود بیش تر نیتروژن به خروج بیش تر نیتروژن ،فسفر و پتاسیم قابل مصر منجر شده 

،اما اتلاف مواد غذایی از طریق ورود به آب های سطحی و زیر سطحی

 و دنیتریفیکاسیون هم افزایش یافته است . 

مواد معدنی در غذای مصرفی توسط افراد تقریبا به طور کامل به صورت مواد فضولاتی دفع خواهد شد 

و در صورت عدم نگهداری درست ،به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با فاضلاب به اقیانوس راه می یابد.
اتلاف خریدکود کلات آهن به کار رفته در اثر فراریت در یک پژوهش انجام گرفته

 در دهلی ن در سیستم زراعی گندم -ذرت 12 درصد بوده است،

در حالی که این مقدار در coimbatore تحت کشت برنج 29 درصد بود است.
گزارش ها نشان داده اند که اتلاف ناشی از فراریت آمونیاک تنها از جنبه تغذیه گیاهی 

مورد توجه و نگرانی نیست،بلکه بازگشت آن با بارندگی به سطح زمین ،

اسیدی شدن خاک را نیز به همراه دارد.کود کلات آهن در جو و یا اکسید های گوگرد ،

خروجی از صنایع تشکیل سولفات آمونیوم می دهد

 که پس از بارش بر سطح زمین طبق فرمول به اسید تبدیل میشود.
روند صعودی غلظت گازهای NO، CO ، CH در جو با افزایش مصرف کود آهن در کشاورزی متناسب است.

 که این امر منجر به نگرانی زیست محیطی می شود .
تغییرات گازهای گلخانه ای ناشی از فعالیت انسانی است.

نوشته مرتبط

کود آهن 6 درصد بدون ماده سمی فنول دارای محرک رشد و گواهی ثبت کودی مناسب برای خاک با PH3 الی PH11 با پایه هیدروکسید و حاوی عناصری همچون آهن، اسید آمینه، ازت، گوگرد، منگنز

ما را دنبال کنید

ایمیل: agriculad@gmail.com 
تلفن: 02166139062

موبایل: 09194603368

آدرس: بلوار الغدیر – میدان الغدیر