A G R I C U L A D
فروش کود آهن خارجی
کود آهن خارجی و تاثیر برهم خوردگی خاک

توزیع ماده آلی فروش کود آهن خارجی و تاثیراتی که مستقیم بر روند خاک خواهد گذاشت. شخم برگردان پسماند های الی را در عمق های بیشتر با خاک مخلوط می کند. نوع ابزار خاک ورزی عاملی است که موقعیت مکانی پسماند های سطحی به درون خاک را تعیین می کند. آلمارس و همکاران نشان دادند

فروش کود آهن
کود آهن جلوگیری از ریزش میوه درختان

تولید و فروش کود آهن و انواع کود های کشاورزی

کود آهن برای گیاهان آپارتمانی
کود دهی با کود آهن

سیستم استفاده از کود آهن در این سیستم محصولات با خرید کود آهن پرورش  و فروش کود آهن می یابد و در همان مزرعه بعد از 8 هفته از رشد برای ارتقا باروری خاک برای پرورش محصول بعدی ،زیر خاک می روند.متداول ترین محصولات پرورش یافته با خریدکود آهن sanhemp ، dhaincha ، pillipesara ،

الزامات زیست محیطی کشاورزی شیمیایی با استفاده از کود کلات آهن
الزامات زیست محیطی کشاورزی شیمیایی با استفاده از کود کلات آهن

رابطه های کود دهی کولن براندر (1982)در هنگام توصیف چرخه نیتروژن یک زمین خرید کود کلات آهن زراعی از طریق طرحی شماتیک سه نقطه «انتقال»در چرخه را نشان داده است. *خروج غذا از مزرعه (نیتروژن ،فسفر و پتاسیم )به سمت جمعیت (بخش قابل مصرف ) *ورود به آب های زیرزمینی (نیتروژن ، فسفر و پتاسیم

کود آهن 6 درصد بدون ماده سمی فنول دارای محرک رشد و گواهی ثبت کودی مناسب برای خاک با PH3 الی PH11 با پایه هیدروکسید و حاوی عناصری همچون آهن، اسید آمینه، ازت، گوگرد، منگنز

ما را دنبال کنید

ایمیل: agriculad@gmail.com 
تلفن: 02166139062

موبایل: 09194603368

آدرس: بلوار الغدیر – میدان الغدیر