A G R I C U L A D

کود آهن | کلات آهن پودری

کود آهن 6 درصد و 12 درصد پودری

09194603368
Image alt textImage alt textImage alt text کود آهن | کلات آهن پودری

گیاهان تراریخته متحمل به کمبود  فروش کلات آهن،  فروش کود  آهن

فروش کود آهن، فروش کلات آهن، خرید کود آهن پودری، تولید و فروش کود آهن، کود آهن میکروگرانول

راهبرد I هدف خوبی برای بهبود تغذیه آهن است.

ژن های FRE1 و FRE2 مخمر که هر دو فریک رداکتاز راکد می کنند.

در توتون از پیشبر 35S ویروس موزائیک گل کلم را بیان می کند.

تبدیل دوتایی چهار برابر فعالیت فریک فروش کلات آهن در شرایط رشد با تولیدو فروش کود آهن نشان می دهد.

تراریخته های FRE2 هر دوتایی مقاومت بیشتری به کمبود تولید وفروش کود آهن داشتند.

بافت های گیاهان FRE2  در شرایط رشدی فروش کود آهن کافی و آهن ناکافی غلظت بیشتری داشتند.

ناقل آهن

به هر جهت بیان بیش از اندازه IRT1 زن عمده کدکننده ناقل آهن دو ظرفیتی باعث افزایش نشد.

گرچه IRT1 پیغام بر از نظر ساختاری بیان شد.

پروتئین IRT 1 تنها در ریشه ها هنگامی که تولید و فروش کود آهن محدود کننده بود ردیابی شد.

نویسندگان پیشنهاد کردند وجود کنترل نسخه برداری بعدی و نیاز به تنظیم می باشد.

در علف تال نیز در دیگر گیاهان جنس بیش از اندازه بیان شده است.

مقاومت تبدیل شده ها به غلظت بالای سمی خریدکود آهن افزایش یافته است.

این نشان می دهد که در کنترل تعادل تولید و فروش کود آهن در بافت های گیاه شرکت دارد.

گیاهان راهبرد I همچنین ممکن است از آزاد شدن فروش کلات آهن استفاده کنند.

گیاهان مهندسی شده برای خارج کردن میزان بیشتری سیترات در فراریشه بهتر است.

گیاهان در خاک های دارای توزیع و پخش کودآهن کم قابل در دسترس رشد می کنند.

کمبود آهن در برنج

برای افزایش تحمل به کمبودتولیدوفروش آهن در برنج دو ژن NAAT جو به درون ژنوم برنج کنترل شده است.

در خاک های قلیایی گیاهان تراریخته 4 برابر دانه نسبت به گیاهان شاهد تولید کرد.

به هر جهت به رغم فعالیت سطوح بالای نیکوتیان آمین آزاد نکردند.

تشکیل نیکوتیان آمین احتمال دارد مرحله محدود کننده ای در مسیر زیست شناختی اسید باشد.

اثر بیان بیش از حد ژن NAS برای بررسی جالب توجه است.

نویسندگان زیادی گیاهانی ساخته اند که فریتین را بیش از اندازه بیان می کنند.

نخستین گزارش توسط گوتو و همکاران نشان داده است.

قابلیت اصلاح گیاهان زراعی با آهن بالا با معرفی ژن فریتین کنترل شده است.

بافت برگ ها و ساقه ها فریتین را انباشته کردند ومیزان آهن 30%،بیشتر از گیاهان شاهد بود.

گیاهان تراریخته مانند گیاهان، با کمبودخریدکود آهن بودند و فعالیت رداکتاز افزایش یافت.

شمار بسیاری از تراریخته ها افزایش مقاومت به پاراکوات نشان دادند و منجر به افزایش آهن شد.

جالب توجه اینکه اثر گذاری شرایط مختلف خاک در این افزایش میزان آهن در برگ نیز بررسی شد.

آزمایش خاک برای آهن

در برخی از خاک ها غلظت اهن برگ گیاهان شاهد به همان اندازه موجود در دیگر خاک ها بود.

در آزمایش یک خاک نه تنها آهن بلکه Cd به میزان کمتری Cu و به میزان بیشتری Ni به گیاهان شاهد یافت شد.

این آمار نشان می دهد که این سنگربندی اهن در برگ ها بر پایه بیان بیش از حد فریتین ممکن است.

وابستگی زیاد آن به خاک است، بیان بیش از حد فریتین توسط شمار بسیاری از پیشبرها قرار گرفته است.

سنگربندی آهن و تحریک رشد به نظر می رسد از ویژگی های تراریخته باشد.

تولید گیاپاد یا سوخت و سازگرهای تنظیم کننده فروش کلات آهن مربوط بوده است.

به هر حال فعالیت کنترل زیستی توسط گیاپاد در فراریشه به نظر می رسد.

حذف بیمارگر از گیاهان به وسیله رقابت در آهن لازم است.

زیستگاه قابل کلونیزه شدن گیاه از نظر آهن در مضیقه باشد.

یکی دیگر از سازو کارهای کنترل زیستی مقاومت می کنند.

در گیاه حالت مقاومت نفوذی و درونی را القا کنند.

لیمن و همکاران نشان داده اند که اقاء مقاومت نفوذی تعین شده است.

تولید و فروش کود آهن در بسیاری از فعالیت های زیستی و واکنش ها کمک به انتقال الکترون دارد.

نقش کاتالیکی توزیع و پخش کلات آهن به ساختار الکترونیکی بستگی دارد.

بسته به شرایط محیطی پیوند (لگاند)، قابلیت رداکس آنزیم های دارای خرید کود آهن است.

فروش کلات آهن برای اعمال مهم سوخت و سازی در تنفس ساخت DNA، فتوسنتز ضروری است.

غلظت درون یاخته ای آهن بنابراین نیاز به کنترل شدید دارد.

زیست ساخت آهن برهای گیاهی

در غلات مسیر زیست ساخت آهن برهای گیاهی در ریشه جو با کمبود فروش کود آهن داده شده است.

بر خلاف برنج، جو به کمبود تولید و فروش کود آهن مقاوم است.

این نویسنگان را به تجزیه ساز و کارهای همخوانی گیاهان به کمبود آهن کشاند.

زیست ساخت MA با فعال شدن مولکول متایونین توسط ATP شرکت دارد.

سه مولکول SAM که برای شکیل نیکوتیان آمین سنتتاز کاتالیز می شوند.

نیکوتین آمین سپس به دی اکسی MA  توسط رداکتاز تبدیل می شود.

نویسندگان تصور کردند که مقاومت به کمبود آهن در جو در نتیجه وجود و نگهداری ژنوم است.

در مورد برنج نشایی که در شرایط اهن کافی تکامل یافته اند ژن های اضافی حذف شده است.

در تک لپه های غیر غلاتی و دو لپه ای که تولید MA نمی کنند .

بیان ساختاری ژن NAS  و تولید نیکوتیان آمین به صورتی است که در گوجه فرنگی نشان داده شده است.

 

فروش کود آهن
کود آهن، فروش کود آهن، خرید و فروش کود آهن

کود آهن 6 درصد بدون ماده سمی فنول دارای محرک رشد و گواهی ثبت کودی مناسب برای خاک با PH3 الی PH11 با پایه هیدروکسید و حاوی عناصری همچون آهن، اسید آمینه، ازت، گوگرد، منگنز

ما را دنبال کنید

ایمیل: agriculad@gmail.com 
تلفن: 02166139062

موبایل: 09194603368

آدرس: بلوار الغدیر – میدان الغدیر