A G R I C U L A D
فروش کود آهن برای توت فرنگی

شناسایی

فروش کود آهن برای توت فرنگی نمونه ای از فعالیت های این وب سایت می باشد.

توت فرنگی مزروعی و از دورگ گیری به دست آمده است.

توت فرنگی گیاهی علفی چند ساله زیست  همیشه سبز و از تیره وردسانان است.

تاج این گیاه ساقه بسیار کوتاهی است که برگ ها و جوانه های جانبی در بخش محدودی

از انتهای ان تشکیل می شوند بعضی از این ساقه کوتاه را طوقه نامیده اند.

بافت اوندی تاج گیاه سبکه مارپیچی درهم پیچیده ای را تشکیلمی دهد.

که در دو جهت مخالف ادامه می یابد.

از این رو از بین رفتن ریشه های یک سمت بوته بر تمام بخشهای گیاه اثر می گذارد

و پژمردگی یک طرفه برگها رخ نمی دهد.

بخش داخلی یا مغز تاج گیاه از یاخته های پارانشیمی بزرگ ساخته شده که به آسیب های

مانند سرمای زمستان یا یخبندان حساسند.

جوانه هایی که در زوایای برگ هاتشکیل می شوند می توانند بر حسب شرایط

محیطی و ویژگی های گل دهی فصلی به تاج های اضافی و دستکها تبدیل شوند.

کوتاه شدن روز ها و کاهش دما معمولا در تشکیل جوانه گل در تاج گیاه موثرند.

به توتفرنگی هایی که جوانه های گل انها در پاییز تشکیل می شوند و در بهار به گل

می نشینند و یک محصول در سال می دهند .

بهاره و به توت فرنگیهایی که دوبار یا بیشتر در فصل رویش گل و میوه می دهند همیشه بهار می گویند.

بیماریها

فروش کود آهن برای توت فرنگی عاملی برای جلوگیری از بیماری برای درختان می باشد.

در کامپندیوم بیماری های توت فرنگی تقریبا 16 اختلال غیر عفونی

2بیماری باکتریایی 59 بیماری قارچی 10 بیماری ویروسی و شبه ویروسی

8 بیماری فیتوپلاسمایی و شبه فیتوپلاسمایی و 8 بیماری نماتودی جمعا بیش از 103 بیماری

عفونی و غیر عفونی توت فرنگی که در سرتاسر جهان شیوع دارند .

با عکس و تصاویر رنگی بی نظیر توصیف شده اند.

ولی در ایران تا آنجا که نگارنده اطلاع دارد حتی یک مقاله پژوهشی در مورد

بیماری های توت فرنگی دیده نمی شود.

در قارچ های ایران آمده است که در دزفول در کرج در ارومیه و مازندران

گرگان و تبریز  از توت فرنگی بیماری هایی جدا و شناسایی شده اند.

مشاهدات نگارنده و همکاران در بخش تحقیقات گیاه پزشکی سنندج و دانشگاه شیراز

موید آنند که پوسیدگی های رشه و میوه انواع ویروسهای بیماری زا در مزارع

توت فرنگی استان کردستان و لکه سفید در مزارع توت فرنگی شمال کشور اهمیت بیشتر دارند.

بعضی از آنها در این بخش از مقاله شرح داده شد.

نوشته مرتبط

ارسال نظر

کود آهن 6 درصد بدون ماده سمی فنول دارای محرک رشد و گواهی ثبت کودی مناسب برای خاک با PH3 الی PH11 با پایه هیدروکسید و حاوی عناصری همچون آهن، اسید آمینه، ازت، گوگرد، منگنز

ما را دنبال کنید

ایمیل: agriculad@gmail.com 
تلفن: 02166139062

موبایل: 09194603368

آدرس: بلوار الغدیر – میدان الغدیر