A G R I C U L A D
فروش کود آهن خارجی

توزیع ماده آلی

فروش کود آهن خارجی و تاثیراتی که مستقیم بر روند خاک خواهد گذاشت.

شخم برگردان پسماند های الی را در عمق های بیشتر با خاک مخلوط می کند.

نوع ابزار خاک ورزی عاملی است که موقعیت مکانی پسماند های سطحی به درون خاک را تعیین می کند.

آلمارس و همکاران نشان دادند که شخم برگردان دار تا عمق 25 سانتی متر 70 درصد پسماند جو سطح خاک را در عمق 12 تا 24 سانتی متر دفن کرده است

در حالی که شخم پنبه غازی به عمق 15 سانتی متر حدود 60 درصد پسماند را

در عمق صفر تا 6 سانتی متری قرار داده است.

روشن است که هیچ کدام از گونه های خاک ورزی تقریبا تمام پسماند را در سطح یا روی

آن برجای نمی گذارد.

به سبب آنکه پسماند های گیاهی نقش زیادی در تشکیل ماده آلی پس از آن دارد

قرار گرفتن پسماند های گیاهی با عملیات گوناگون خاک ورزی به منظور

آگاهی از توزیع عمق ماده آلی خاک اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.

بر اثر تکرار استفاده از فروش کود آهن خارجی شخم برگردان ماده آلی خاک

در لایه شخم به گونه ای یکنواخت توزیع می شود.

سرنوشت ماده آلی آمیخته با خاک در برابر گونه ای که در سطح بر جای مانده

به وضعیت اقلیمی غالب وابسته است.

در کل با این حال نوسان های محیط درون خاک در برابر حدود نهایی رطوبت و دماکمتر از سطح خاک است.

مقدار رطوبت زیاد تر  درون خاک نسبت به سطح آن به احتمال مهمترین عامل است

که به تجزیه بیشتر ماده آلی در خاک شخم خورده می انجامد.

پسماند گیاهی که در سامانه های خاک ورزی حفاظتی در سطح خاک قرار می گیرد.

بسته به رخداد های بارشی زیر تاثیر خشکی و مرطوب شدن مجدد قرار می گیرد.

اگر چه فروش کود آهن خارجی تاثیرات فوق العاده ای بر رویش گیاهان دارد.

و اگر چه تجزیه پسماند های روی سطح کند تر از پسماند های دفن شده در خاک است.

غلظت نیتروژن پسماند های باقی مانده در مقایسه با پسماند های دفن شده می تواند

با گذشت زمان افزایش یابد.

نوشته مرتبط

ارسال نظر

کود آهن 6 درصد بدون ماده سمی فنول دارای محرک رشد و گواهی ثبت کودی مناسب برای خاک با PH3 الی PH11 با پایه هیدروکسید و حاوی عناصری همچون آهن، اسید آمینه، ازت، گوگرد، منگنز

ما را دنبال کنید

ایمیل: agriculad@gmail.com 
تلفن: 02166139062

موبایل: 09194603368

آدرس: بلوار الغدیر – میدان الغدیر